neurolog wola

Blokada interakcji OX40-OX40L, przy użyciu przeciwciała neutralizującego specyficznego dla OX40L, hamowała wytwarzanie cytokin Th2 i TNF-a. i wzmagało wytwarzanie IL-10 przez różnicowanie komórek T CD4 + hodowanych z DC aktywowanymi przez TSLP (6). Wywołane przez OX40L zapalne różnicowanie komórek Th2 zależy od nieobecności IL-12, ponieważ OX40L nie jest zdolny do wywoływania zapalnego różnicowania komórek Th2 w obecności IL-12 (6). Tak więc, DC aktywowane przez TSLP mogą tworzyć mikrośrodowisko tolerujące Th2 przez regulację w górę OX40L bez wytwarzania cytokin polaryzujących Th1. Oprócz indukowania różnicowania zapalnych komórek Th2, DC aktywowane przez TSLP mogą indukować silną ekspansję ludzkich komórek pamięci Th2, przy zachowaniu fenotypu centralnej pamięci i zaangażowania Th2 (7). Komórki pamięci Th2 ekspandowane przez DC aktywowane TSLP przechodzą dalszą polaryzację Th2 i eksprymują proalergiczne cząsteczki, takie jak IL-25R (IL17RB), cystatyna A, białko krystaliczne Charcot-Leyden i syntaza prostaglandyny D2 (7, 17). Interesujące jest to, że OX40L wyrażany przez DC aktywowane przez TSLP również odgrywa ważną rolę w napędzaniu ekspansji komórek pamięci Th2; przez wiązanie OX40 na komórkach T przyczynia się do przedłużenia pokrewnej interakcji T-komórka-DC (7). Blokada interakcji OX40-OX40L spowodowała zatrzymanie w fazie G0 cyklu komórkowego i ograniczyła proliferację komórek pamięci Th2 indukowanych przez autologiczne DC aktywowane przez TSLP (7). Dane te identyfikują wiarygodne wyjaśnienia dotyczące znaczenia OX40L podczas zapalenia alergicznego za pośrednictwem TSLP, podkreślając jego rolę w indukowaniu zapalnych komórek Th2 i utrzymywaniu puli komórek pamięci Th2. W wywołanych alergią modelach alergii, myszy pozbawione OX40 lub OX40L wykazują znaczną upośledzoną reaktywację komórek pamięci Th2 i odpowiedzi Th2, a także zmniejszone zapalenie płuc (18, 19). Opierając się na wcześniejszych ustaleniach u ludzi i myszy (omówionych powyżej), Seshasayee i in. ponadto wykazali rolę OX40L w indukowanym TSLP alergicznym zapaleniu skóry u myszy oraz w płucach myszy i naczelnych nie będących ludźmi (20). Wytworzyli chimeryczne mAb chomiczo-mysie i w pełni ludzkie mAb specyficzne odpowiednio dla mysiego i ludzkiego OX40L. Te nieocenione mAb specyficzne dla OX40L okazały się skuteczne w hamowaniu zapalenia Th2 wywołanego antygenem w myszach i nieludzkich modelach naczelnych astmy. Podawanie ich swoistych wobec OX40L mAb spowodowało znaczne zmniejszenie ilości cytokin Th2 i swoistych antygenowo IgE i IgG1, jak również utratę naciekających eozynofili i komórek efektorowych / pamięci T CD4 +. Wyniki te wykazały, że in vivo OX40L jest dominującym mediatorem indukowanego przez TSLP zapalenia alergicznego w płucach i skórze myszy.
[więcej w: zapalenie przyzębia, zapalenie okostnej objawy, olx jastrzębie zdrój ]