Identyfikacja płodowego DNA i komórek w zmianach skórnych u kobiet chorych na twardzinę układową ad 5

Wyniki fluorescencji hybrydyzacji in situ komórek sortowanych magnetycznie z krwi obwodowej dwóch normalnych osobników i czterech pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Ryc. 2. Ryc. 2. Fluorescencja in situ. Hybrydyzacja komórek CD3 z krwi obwodowej kobiety z twardziną układową. Chromosom X oznaczono czerwienią Texas (sygnał czerwony), a chromosom Y fluoresceiną (sygnał zielony). Jądra są barwione na niebiesko za pomocą 4,6-diamidino-2-fenyloindolu w przeciwgrzybionym roztworze (0,1 .g na mililitr) i oglądane z mikroskopem epi-fluorescencyjnym z potrójnym filtrem pasmowym. Strzałka wskazuje jądro zawierające chromosomy X i Y, a strzałka wskazuje jądro zawierające tylko chromosom X. (× 2000.) Populacje komórek wzbogacone albo dla limfocytów T CD3 lub dla komórek CD14 i CD45 z trzech kobiet z twardziną układową, które nosiły męskie płody (Pacjenci 1, 18 i 23) zawierały sekwencje chromosomów Y (Tabela i Figura 2). Nie wykryto komórek pozytywnych pod względem chromosomu Y w populacjach komórek od tych kobiet, które zostały pozbawione komórek CD14 i CD45 lub komórek CD3, ani w żadnej z komórek od dwóch normalnych kobiet lub kobiety z twardziną układową, które nigdy nie były w ciąży ( Pacjent 17).
Fluorescencja in situ Hybrydyzacja próbek skórno-biopsyjnych
Ryc. 3. Ryc. 3. Fluorescencja hybrydyzacji in situ w tkance zatopionej w parafinie z aktywnej zmiany skórnej u kobiety z twardziną układową. Chromosom X został wyznakowany fluoresceiną (zielony sygnał), a chromosom Y – Texas czerwony (czerwony sygnał). Skrawki barwiono kontrastowo 4,6-diamidyno-2-fenyloindolem w przeciwpróchniczym roztworze (0,1 .g na mililitr) i oglądano z mikroskopem epi-fluorescencyjnym z potrójnym filtrem pasmowym. Jądra są zabarwione na niebiesko. W panelu A (× 1200) jądro z sygnałem Y (czerwonym) jest widoczne głęboko w skórze właściwej (strzałka). Jądro zawierające dwa sygnały X (zielony) jest identyfikowane przez grot strzałki. W panelu B (× 1200) w ścianie naczynia (strzałka) pokazano jądro zawierające zarówno sygnały X (zielony), jak i Y (czerwony). Jądro zawierające dwa chromosomy X (zielone sygnały) jest identyfikowane przez grot strzałki.
Zarodkowane komórki zawierające chromosomy Y wykryto w próbkach biopsji skóry wszystkich siedmiu kobiet z twardziną układową, których próbki zawierały sekwencje chromosomowe Y wykrywane przez PCR, a ich próbki z biopsji skóry badano metodą hybrydyzacji in situ. Większość zarodkowych komórek zawierających chromosom Y występowała w naciekach komórek zapalnych umiejscowionych w macierzy zewnątrzkomórkowej w głębokiej skórze właściwej (Figura 3A) lub w ścianach małych naczyń (Figura 3B). Komórki jądra zawierające chromosom Y nie były widziane w żadnej z próbek biopsji skóry od 10 normalnych badanych kobiet.
Historia ciąży
Tabela 2. Tabela 2. Historia ciąż i początek stwardnienia rozsianego u kobiet dodatnich dla chromosomów Y w DNA wyekstrahowanych z biopsji próbek skóry dotkniętej chorobą. Spośród 11 kobiet z twardziną układową, których próbki do biopsji skóry zawierały sekwencje specyficzne względem chromosomu Y wykryte przez amplifikację PCR, wszystkie z wyjątkiem dwóch były nosicielami męskich płodów (tabela 2)
[więcej w: amiodaron, bifidobacterium, dabrafenib ]
[hasła pokrewne: zapalenie ucha u dziecka objawy, zatorowość płucna objawy, zespół aspergera test ]